BILTEN PRINOVA
str.3 Niz A, 2014 1 (BP-14-001/154) str.5

615 Farmacija. Terapija. Toksikologija


KNEŽEVIĆ, Zdravka
      Razvoj procesa oblaganja talinama za terapijski sustav s produženim djelovanjem : doktorski rad / Zdravka Knežević. - Zagreb : Z. Knežević, 2013. ([s. l. : s. n.]). - IX, 135, VI listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 117-130. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2013.
615.2(043)
66.0(043)
BP14-0082


MILOVAC, Dajana
      Synthesis and characterization of hydroxyapatite-biodegradable polymer composite material : doctoral thesis / Dajana Milovac. - Zagreb : D. Milovac, 2014. - IX, 101 list : ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 91-99, 101. - Sažetak.
615.464:666.3-16(043)=111
BP14-0083


VRANČIĆ, Mila
      Utjecaj azitromicina na aktivirane ljudske monocite : doktorska disertacija (...) / Mila Vrančić. - Zagreb : M. Vrančić, 2011. ([s. l. : s. n.]). - XIII, 115 str. : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek. - Bibliografija: str. 95-106. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2011.
615.3(043)
BP14-0084


ZEKIĆ, Marina
      Glukozinolati odabranih samoniklih biljaka porodice Brassicaceae : doktorski rad / Marina Zekić. - Zagreb : M. Zekić, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 166 listova : ilustr., graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 159-164. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2013.
615.2(043)
582(043)
547(043)
BP14-0085

Vidi i br.: BP14-0043,-0046,-0055,-0093,-0111

616 Patologija. Klinička medicina


CESTAR, Stjepan
      Rendgenološka dijagnostika koštanih tumora pasa i mačaka : specijalistički rad / Stjepan Cestar. - Zagreb : S. Cestar, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 58 listova : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Bibliografija: listovi 54-57. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2012.
616-006(043)
619(043)
636.7(043)
BP14-0086


PODOLSKI, Paula
      Uloga topoizomeraze 2 alfa u duktalnom invazivnom raku dojke : doktorska disertacija (...) / Paula Podolski. - Zagreb : P. Podolski, 2011. ([s. l. : s. n.]). - VIII, 145 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek. - Bibliografija: listovi 126-142. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2011.
616-006(043)
618.1(043)
BP14-0087

Vidi i br.: BP14-0065,-0107

616.1/.9 Posebna patologija


ALFIREVIĆ, Zrinka
      Povezanost polimorfizma gena CYP2C9 sa dozom varfarina u liječenju tromboembolijskih bolesti : doktorska disertacija (...) / Zrinka Alfirević. - Zagreb : Z. Alfirević, 2010. ([s. l. : s. n.]). - X, 137 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nal. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek. - Bibliografija: listovi 104-128. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2010.
616.1(043)
BP14-0088


BARIĆ, Josip, veterinar
      Uloga svinja invadiranih protozoonom Toxoplasma gondii u epizootiologiji zoonoze : doktorska disertacija / Josip Barić. - Zagreb : J. Barić, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 83 lista : ilustr., graf. prikazi, zemljop. crteži ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 70-79 ; biliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Vet. fak., Zagreb, 2012.
616.9(043)
619(043)
636.4(043)
BP14-0089


BEDEKOVIĆ, Tomislav
      Filogenetska analiza izolata virusa virusnoga proljeva goveda izdvojenih u Republici Hrvatskoj : disertacija / Tomislav Bedeković. - Zagreb : T. Bedeković, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 152 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Bibliografija: listovi 107-146. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2011.
616.3(043)
619(043)
BP14-0090


BIĐIN, Marina
      Identifikacija i molekulska svojstva izolata kokošjih i puranskih astrovirusa izdvojenih u Hrvatskoj : disertacija / Marina Biđin. - Zagreb : M. Biđin, 2012. ([s. l. : s. n.]). - XII, 127 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 110-121. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2012.
616.9(043)
619(043)
636.5(043)
BP14-0091


BOŽOVIĆ, Bojan
      Usporedba djelotvornosti različitih postupaka u izdvajanju bakterija roda Salmonella na selektivnim podlogama : znanstveni magistarski rad / Bojan Božović. - Zagreb : B. Božović, 2012. ([s. l. : s. n.]). - III, 98 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 84-95. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2012.
616.9(043)
619(043)
636.5(043)
BP14-0092


BRADAMANTE, Mirna
      Učinci beta-melanotropina na eksperimentalni kolitis u štakora : doktorska disertacija (...) / Mirna Bradamante. - Zagreb : M. Bradamante, 2011. ([s. l. : s. n.]). - VI, 87 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek. - Bibliografija: listovi 62-77. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2011.
616.3(043)
615(043)
BP14-0093


BRKLJAČIĆ, Mirna
      Upalni odgovor u pasa prirodno invadiranih protozoonom Babesia canis canis : doktorska disertacija / Mirna Brkljačić. - Zagreb : M. Brkljačić, 2012. ([s. l. : s. n.]). - XII, 188 listova : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 148-179. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2012.
616.9(043)
619(043)
636.7(043)
BP14-0094


DOBROVIĆ, Karolina
      Povezanost rezistencije na fluorokinolone i sekrecijskoga sustava tipa III u kliničkih izolata Pseudomonas aeruginosa u krvi : doktorska disertacija / Karolina Dobrović. - Zagreb : K. Dobrović, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 98 listova : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek. - Bibliografija: listovi 80-95. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2012.
616.9(043)
BP14-0095


GUDELJ Gračanin, Ana
      Utjecaj oštećenja jetrenog parenhima na aktivnost C-reaktivnog proteina, interleukina-6 i tumor nekrotizirajućeg faktora-alfa : doktorska disertacija (...) / Ana Gudelj Gračanin. - Zagreb : A. Gudelj Gračanin, 2011. ([s. l. : s. n.]). - VII, 107 listova : ilustr., graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveičilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek. - Bibliografija: listovi 78-104. - Summary. - Prir.-mat. fak., Zagreb, 2011.
616.3(043)
BP14-0096


PETROVIĆ, Ines
      Klinička i laboratorijska dijagnostika zatajenja bubrega u pasa : specijalistički rad / Ines Petrović. - Zagreb : I. Petrović, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 61 list : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 57-58. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2011.
616.6(043)
619(043)
BP14-0097

Vidi i br.: BP14-0041,-0065,-0078,-0101,-0104,-0112,-0131

617 Kirurgija. Ortopedija. Oftalmologija


BABIĆ, Mario, veterinar
      Diferencijalna dijagnostika i principi terapije glaukoma u pasa : stručni rad / Mario Babić. - Zagreb : M. Babić, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 63 lista : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 57-60. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2011.
617.7(043)
619(043)
BP14-0098

618 Ginekologija. Porodiljstvo

Vidi br.: BP14-0087

619 Veterinarska medicina


ARAPOVIĆ, Davor
      Dijagnostika i liječenje leukemije u pasa : specijalistički rad / Davor Arapović. - Zagreb : D. Arapović, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 54 lista : ilustr. u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 51-53. - Summary. - Vet. fak., Zagreb, 2012.
619(043)
636.7(043)
BP14-0099


BALIĆ, Davor, veterinar
      Filogenetska analiza virusa enzootske leukoze goveda dokazanog u mliječnih krava u Hrvatskoj : doktorski rad / Davor Balić. - Zagreb : D. Balić, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 86 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 71-83. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2011.
619:636.2(043)
636.2:616.9(043)
BP14-0100


CRNOGAJ, Martina
      Oksidacijski stres i antioksidacijski status u pasa invadiranih protozoonom Babesia canis canis : doktorski rad / Martina Crnogaj. - Zagreb : M. Crnogaj, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 142 lista : ilustr., graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 107-127. - Summary. - Vet. fak., Zagreb, 2012.
619(043)
616.9(043)
636.7(043)
BP14-0101


FAGGIAN Matić, Andrea
      Dijagnostičke vrijednosti multiplanarne i trodimenzionalne kompjutorizirane tomografije lubanje i vratne kralježnice psa : disertacija / Andrea Faggian Matić. - Zagreb : A. Faggian Matić, 2010 [i.e.] 2011. ([s. l. : s. n.]). - 126 listova : ilustr. (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Bibliografija: listovi 119-121. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2010.
619(043)
636.7(043)
BP14-0102


GNJIDIĆ, Katrin
      Utjecaj supkutane aplikacije kalcitriola na biokemijske pokazatelje u krvi pjetlića hibrida lake pasmine : disertacija / Katrin Gnjidić. - Zagreb : K. Gnjidić, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 217 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 133-199 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Vet. fak., Zagreb, 2012.
619:636.5](043)
BP14-0103


GORIŠEK, Robert
      Biokemijski pokazatelji u serumu jelena običnog (Cervus elaphus L.) iz prirodnog uzgoja : specijalistički rad / Robert Gorišek. - Zagreb : R. Gorišek, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 87 listova : ilustr., graf. prikazi, zemljop. crteži (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 77-84. - Summary. - Vet. fak., Zagreb, 2012.
619(043)
639.1(043)
616.9(043)
BP14-0104


GULIJA, Nenad
      Rendgenološka dijagnostika i učestalost bolesti jednjaka i želuca u pasa : specijalistički rad / Nenad Gulija. - Zagreb : N. Gulija, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 58 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Veterinarski fakultet Seučilišta u Zagrebu. - Bibliografija: listovi 53-54. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2012.
619(043)
636.7(043)
BP14-0105


GVOZDENICA, Kristina
      Rendgenološka dijagnostika bolesti cjevastih kostiju pasa : specijalistički rad / Kristina Gvozdenica. - Zagreb : K. Gvozdenica, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 55 str. : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Bibliografija: listovi 53-54. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2013.
619(043)
636.7(043)
BP14-0106


HOHŠTETER, Marko
      Poredbena patologija tumora sjemenika psa i čovjeka u Republici Hrvatskoj : disertacija / Marko Hohšteter. - Zagreb : M. Hohšteter, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 182 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 158-180. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2012.
619(043)
636.7(043)
616-006(043)
BP14-0107


LAZIĆ, Sanja
      Leptospiroza pasa na području Slatine : specijalistički rad / Sanja Lazić. - Zagreb : S. Lazić, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 25 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 20-22. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2011.
619(043)
BP14-0108


MAJETIĆ, Draženko
      Leptospiroza pasa na području Virovitice : specijalistički rad / Draženko Majetić. - Zagreb : D. Majetić, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 24 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 19-21. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2011.
619(043)
BP14-0109


MARIČIĆ, Edi
      Operacijsko liječenje luksacija kukova u pasa i mačaka : specijalistički rad / Edi Maričić. - Zagreb : E. Maričić, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 44 lista : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 40-41. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2012.
619:616.7(043)
636.7(043)
636.8(043)
BP14-0110


MATANOVIĆ, Krešimir
      Genotipizacija i dokazivanje gena za rezistenciju meticilin-rezistentnih sojeva bakterije Staphylococcus pseudintermedius : doktorski rad / Krešimir Matanović. - Zagreb : K. Matanović, 2011. ([s. l. : s. n.]). - III, 121 list : ilustr. (pretežno u bojama), graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 97-112. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2011.
619(043)
615.2(043)
BP14-0111


MAYER, Iva
      Citokini u serumu pasa prirodno invadiranih protozoonom Babesia canis canis : doktorski rad / Iva Mayer. - Zagreb : I. Mayer, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 188 listova : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu om. nasl. str.: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Bibliografija: listovi 155-169 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Vet. fak., Zagreb, 2012.
619(043)
616.9(043)
636.7(043)
BP14-0112


RADIN, Lada
      Serumski pokazatelji energetskog metabolizma i antioksidacijskog sustava visokomliječnih koza tijekom kasnog graviditeta i rane laktacije : doktorski rad / Lada Radin. - Zagreb : L. Radin, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 113 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 81-97 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2012.
619(043)
636.3(043)
BP14-0113


ŠURAN, Jelena
      Učinak pentadekapeptida BPC 157 u modelima dopaminergičke neurotoksičnosti uzrokovane metamfetaminom : doktorski rad / Jelena Šuran. - Zagreb : J. Šuran, 2013. ([s. l. : s. n.]). - [21], 144 lista : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 110-141 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2013.
619(043)
BP14-0114


VRBANAC, Zoran, veterinar
      Utjecaj fizičke aktivnosti na biokemijske pokazatelje koštanog metabolizma u pasa : doktorski rad / Zoran Vrbanac. - Zagreb : Z. Vrbanac, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 97 listova : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Bibliografija: listovi 71-88 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Veter. fak., Zagreb, 2013.
619(043)
636.7(043)
BP14-0115

Vidi i br.: BP14-0072,-0080,-0086,-0089,-0090,-0091,-0092,-0094,-0097,-0098,-0124,-0131,-0133,-0139

str.3 vrh stranice prva stranicastr. 4 str.5

© 2003   Unibis