BILTEN PRINOVA
str.1 Niz A, 2014 1 (BP-14-001/154) str.3

53 Fizika


FARAGUNA, Fabio
      Poboljšanje disperzivnosti ugljikovih nanocijevi u poli(stiren [ili] metakrilatnim) kompozitima kemijskom funkcionalizacijom : doktorski rad / Fabio Faraguna. - Zagreb : F. Faraguna, 2014. ([s. l. : s. n.]). - 247 listova : ilustr. (pretežno u bojama), graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 237-247. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2014.
539.1/.2(043)
66.022.3(043)
678.7(043)
BP14-0042

Vidi i br.: BP14-0011,-0022

54 Kemija. Kristalografija. Mineralogija


ALEKSIĆ, Maja
      Sinteza, fotokemijska sinteza, QSAR analiza i antitumorsko djelovanje novih derivata benzotieno- i tienotienokinolona : doktorski rad / Maja Aleksić. - Zagreb : M. Aleksić, 2013. ([s. l. : s. n.]). - IX, 136 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 132-136. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2013.
547(043)
615.2(043)
BP14-0043


BLAŽEK, Vesna
      Sinteza i spektroskopska karakterizacija adamantil - ureidnih receptora, potencijalnih anionskih senzora : doktorski rad / Vesna Blažek. - Zagreb : V. Blažek, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 183, LXXVII str. : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Bibliografija: str. 170-183. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2013.
547(043)
577(043)
BP14-0044


BURČUL, Franko
      Inhibicija acetilkolinesteraze i antioksidacijska aktivnost eteričnih ulja odabranih biljaka porodice Ranunculaceae : doktorski rad / Franko Burčul. - Zagreb : F. Burčul, 2014. ([s. l. : s. n.]). - 153 lista : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 135-146. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2014.
547.913(043)
582.675(043)
BP14-0045


JURMANOVIĆ, Stella
      In vitro karakterizacija ADME svojstava konjugata makrolida i steroida kao nove klase u istraživanju protuupalnih lijekova : disertacija / Stella Jurmanović. - Zagreb : S. Jurmanović, 2011. ([s. l. : s. n.]). - XI listova, 114 str. : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: str. 106-112. - Summary. - Fak. kem. inženj. i tehn., Zagreb, 2011.
543(043)
577.1(043)
615(043)
BP14-0046


KEROLLI-Mustafa, Mihone
      Characterization and environmental impact assessment of jarosite process tailing waste : doctoral thesis / Mihone Kerolli-Mustafa. - Zagreb : M. Kerolli-Mustafa, 2014. ([s. l. : s. n.]). - XVIII, 155, II lista : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 135-145. - Sažetak. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2014.
543:504(043)=111
BP14-0047


KIKAŠ, Ilijana
      Sinteza, fotokemija i fotofizika novih konjugiranih (hetero)arilnih sustava : disertacija / Ilijana Kikaš. - Zagreb : I. Kikaš, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 158 str., [36] str. : ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: str. 154-158. - Summary. - Fak. kem. inženj. i tehn., Zagreb, 2012.
547(043)
543(043)
BP14-0048


MAGDIĆ, Katja
      Elektrokemijska impedancijska spektroskopija u karakterizaciji nemodificiranih i elektrokemijski modificiranih ugljikovih elektroda : doktorski rad / Katja Magdić. - Zagreb : K. Magdić, 2014. ([s. l. : s. n.]). - VI, 157 listova, listovi VII-XIII : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 137-152. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2014.
543.55:544.65(043)
BP14-0049


MEŠČIĆ, Andrijana
      Sinteza novih acikličkih pirimidinskih nukleozidnih analoga s potencijalnom primjenom u pozitronskoj emisijskoj tomografiji : doktorski rad / Andrijana Meščić. - Zagreb : A. Meščić, 2014. ([s. l. : s. n.]). - 147 str. : ilustr., graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: str. 142-147. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2014.
547:615.8(043)
BP14-0050


NESTIĆ, Marina
      Razvoj modernih postupaka pripreme bioloških uzoraka za kromatografsko određivanje kanabinoida : doktorski rad / Marina Nestić. - Zagreb : M. Nestić, 2014. ([s. l. : s. n.]). - 159 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 131-142. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2014.
543:633.8(043)
BP14-0051


NODILO, Marijana
      Razvoj brzih metoda određivanja 55Fe, 89,90Sr i nekih alfa emitera u kompleksnim uzorcima : doktorski rad / Marijana Nodilo. - Zagreb : M. Nodilo, 2014. ([s. l. : s. n.]). - 126 str. : ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: str. 109-118. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2014.
543(043)
BP14-0052


PEČEK, Gorana
      Razvoj metode za određivanje ostataka pesticida u površinskim vodama : doktorski rad / Gorana Peček. - Zagreb : G. Peček, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 208 listova : ilustr., graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 172-187. - Summary. - Biješke uz tekst. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2013.
543(043)
BP14-0053


ŠAGUD, Ivana
      Sinteza i fotokemija stiren-oksazola, dobivanje novih heteropolicikličkih spojeva : doktorski rad / Ivana Šagud. - Zagreb : I. Šagud, 2014. ([s. l. : s. n.]). - VI, 174 str. : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: str. 169-174. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2014.
544:547(043)
BP14-0054


ŠKALEC Šamec, Dijana
      Utjecaj procesnih parametara na polimorfna i morfološka svojstva cis- i trans-izomera entacapona dobivenog kristalizacijom iz otopine : disertacija / Dijana Škalec Šamec. - Zagreb : D. Škalec Šamec, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 244 str. : ilustr., graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: str. 209-218. - Summary. - Fak. kem. inž. i teh. Zag., 2012.
548(043)
615(043)
BP14-0055


ŠOŠTARIĆ, Igor, inženjer elektrotehnike
      Homogeno katalitička asimetrična redukcija enamina : doktorski rad / Igor Šoštarić. - Zagreb : I. Šoštarić, 2013. ([s. l. : s. n.]). - VIII, 178 listova : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 129-137. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2013.
547:615(043)
541.1(043)
BP14-0056


ŠTAJDOHAR, Jasenka
      Taloženje željezovih oksihidroksida i oksida iz vodenih otopina iona Fe3+ uz dodatak različitih aditiva : doktorski rad / Jasenka Štajdohar. - Zagreb : J. Štajdohar, 2014. ([s. l. : s. n.]). - 118 listova : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 110-117. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2014.
543:549(043)
BP14-0057


ZRNČIĆ, Mirta
      Razvoj i optimizacija analitičkih postupaka za određivanje farmaceutika u otpadnim vodama : doktorski rad / Mirta Zrnčić. - Zagreb : M. Zrnčić, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 166 listova : ilustr., graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 144-150. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2013.
543(043)
BP14-0058


ŽEGARAC, Miroslav
      Pretraživanje i karakterizacija čvrstih formi modelnih supstancija i odabranih ljekovitih tvari - mogućnosti i ograničenja : doktorski rad / Miroslav Žegarac. - Zagreb : M. Žegarac, 2014. ([s. l. : s. n.]). - VII listova, 190 str. : ilustr., graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: str. 177-182. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2014.
543:615.45(043)
BP14-0059

Vidi i br.: BP14-0070,-0085,-0120,-0122,-0132,-0140

55 Geologija. Meteorologija. Hidrologija


BULJAC, Maša
      Prostorna i vremenska raspodjela antropogenih elemenata u sedimentu Kaštelanskog zaljeva : doktorski rad / Maša Buljac. - Zagreb : M. Buljac, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 168 listova : ilustr., graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 158-166. - Summary. - Fak. kem. inž. i teh. Zag., 2012.
551.3:551.4](043)
504.06(262.3.04 Kaštelanski zaljev)(043)
BP14-0060


LINARIĆ, Martina
      Utjecaj otpadnih voda visokog saliniteta na aktivni mulj : doktorski rad / Martina Linarić. - Zagreb : M. Linarić, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 116 listova : ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Bibliografija: listovi 108-113. - Summary. - Fak. kem. inž. i tehn., Zagreb, 2013.
551.4(043.3)
628(043)
BP14-0061

str.1 vrh stranice prva stranicastr. 2 str.3

© 2003   Unibis